Search form

Acts 24:2

2Jali yalu karu nanda Dirdulus yanybikanyi, baki yanybayi Dirdulus nangangi mambukanyi. Nayi nyuli yanyba, “Mambuka, ninji jingkijbawarr. Ngala ninji jungku mambuka nurrungi, baki ngambala jungku karda. Mikuyaji kijinyi ngambalangi. Yabimba ninji kaja kunyba yaji nurrungi Jumukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index