Search form

Acts 24:23

23Baki jirrinyba nyuli mambuka ngarrkadabawarrayngka, lalanba jali Bul. Jirrinyba nyuli nanda, nyulu lalanbiji Bul mili. Nayi nyuli jirrinyba Biliswanyi, “Wiykunumba janinji Bul walkurrayngkurri barrawurri. Lalanba janinji kudanyu, ngala mikujiyi kijijba. Yuku nyulu jilajba. Yuku yalu kuyu yaji nangandurri, nanganginyi kandimukunyi. Yuku yalu yidamba Bul, marda kuyu yaji nangandurri.” Barriwa. Baki manjijba nyuli Bul nangandu barrawurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index