Search form

Acts 24:24-25

24-25Nanda mambuka Bilis, maninganjayudi, niji nangangi Drusila, nyuli Ju marda. Mardunguji barri jilajba buli walkurrayngkurri barrawurri, jungku jali Bul. Manjijba nyuli yingka mambukawanyi, kuyunki Bul nangandurri. Kuyu nyuli Bul, baki jirrinybayi Bul mambukawanyi. Jirrinybayi Bul, janyulu karu bulanya Jisus Krayiskanyi. Baki yanybayi Bul bulangi. Yanyba nyuli jingkiykanyi Jisuskanyi, jingkiykanyi nayinda, janyulu yabimba yaji nangangi Jisuswanyi, kuyungangi nyulu jangkurr Jisuskanyi, ngayangayijbangangi nyulu jangkurranyi Jisuskanyi marda. Milidimba nyuli bulanya Bulwanyi, jingkiykanyi Jisuskanyi marda kuyunkanyi jangkurr Jisuskanyi. Milidimba nyuli bulanya, durriykanyi nanda yuwa Jisuskanyi yurrngumba. Milidimba nyuli, miku bulangka yangkalambikanyi yingkanyi yuwanyi. Milidimba nyuli bulanya, jungunkanyi kunyba Jisuskanyi marda yingkamukuyngka. Milidimba nyuli nanankanyi jalija nyulu kuyu bukambiju malumba baku Kudwanyi. Ngajaka janyulu yalunya Kudwanyi, yalunginkanyi balkinyi yajinyi, yabimba jali yalu. Barriwa. Ngala nanda mambuka Bilis, marrala nyuli jali nyulu manku nanda jangkurr Bulkanyi, baki yanyba nyuli Bulkanyi, “Jilajba janinji. Jangayu manjijba jangkurr baku barri, yingkawanyi wudumbiji ninya. Jangayu manjijba nganyi baku barri, jalija ngayu muningka jungku.” Barriwa. 26Ngala nanamanji nulijbayi Bilis Bulkanyi. Nulijba nyuli Bulkanyi, waykanyi nanda Bilis dungalanyi. Buyingka baki buyingka baki buyingka yidamba nyuli Bul yanybikanyi, ngala yuwaji nyuli nulijba Bulkanyi waykanyi dungalanyi. Mankumanku nangki Bilis nayi, “Yiningki janyulu wajba ngana dungalanyi, baki ngayiyi manjijba Bul muningka nanginbunanyi barrawunanyi.” Nani mankumanku nangki Bilis. Ngala miku. Miku nyuliya wajba Bilis dungalanyi Bulwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index