Search form

Acts 24:26

26Ngala nanamanji nulijbayi Bilis Bulkanyi. Nulijba nyuli Bulkanyi, waykanyi nanda Bilis dungalanyi. Buyingka baki buyingka baki buyingka yidamba nyuli Bul yanybikanyi, ngala yuwaji nyuli nulijba Bulkanyi waykanyi dungalanyi. Mankumanku nangki Bilis nayi, “Yiningki janyulu wajba ngana dungalanyi, baki ngayiyi manjijba Bul muningka nanginbunanyi barrawunanyi.” Nani mankumanku nangki Bilis. Ngala miku. Miku nyuliya wajba Bilis dungalanyi Bulwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index