Search form

Acts 25:13

Yidamba Buli Bisdus, Yakribawanyi Marda Birniswanyi

13Baku barri yingka nyuli wanbiya Sisariya. Nyuli walkurra mambuka bukambijuyngka Jumukuyngka. Nangangi niji Yakriba. Nijanganjinyi nangangi niji Yirud. Wanbiya nyuli Sisariya, marda nangangi maninganja nangandu, nangangi niji Birnis. Jilajba buli Sisariyayurri yidambiji nanda, yingka mambuka Bisdus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index