Search form

Acts 25:15

15Jali ngayu jilajba kula Jirusalimyurri, karu yali ngana Bulkanyi mambukamukunyi jurjkanyi marda malbumalbuwanyi. Karu ngananjali Bulkanyi jungunkanyi balkina yuwana. Nulijba yali ngaki, ngayu yanybiji, ‘Yu, balki nyulu.’ Ngala miku ngayiya yanyba nani.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index