Search form

Acts 25:16

16Karu ngayi yalunya nanankanyi yuwanyi Rumankanyi. Miku nanda yuwa yanyba nani. Nanda balki yuwanyi Rumankanyi. Nanda yuwa yanybaka, marda yalimi malumba jungku, yalu, yanyba jala nyulu jungku balki, baki nanda jala yalu yanyba nangangi. Baki janyulu karu nanganginmirra jangkurr nanankanyi balkinyi yajinyi, yanyba jala yalu nyuli yabimba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index