Search form

Acts 25:2-3

2-3Jali nyulu wanbiya Jirusalim, nyuli yidamba mambukamuku jurjkanyi, baki malbumalbu Jumukuyngka. Karu yali nanda mambuka Bisdus nangangi Bulkanyi, jungunkanyi nyulu balkina yuwana. Ngajaka yali Bisdus, janyulu yabimba kunyba yaji yalungi, janyulu manjijba Bul langina Jirusalimyurri. Nani yali ngajaka nanda mambuka kudanyu barri. Nulijba yali nanankanyi mambukanyi nyulu manjiykanyi Bul Jirusalimyurri, baki jayalu kurdanba Bul ngala nyuluja jilajba. Kurdanba yalimi Bul ngala janyulu jilajba Jirusalimyurri. 4Jananganja nyuli yalunya nanangini mambukawanyi. Jananganja nyuli Jumuku, “Nurruja yuwaji marrimba nanda Bul langku Sisariya. Janyulu kili nanaba. Winyurru jangayu wijba nanankurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index