Search form

Acts 25:20

20Nulijba ngayi jingkiykanyi mili Jisuskanyi marda yuwanyi Musiskanyi. Ngajaka ngayi Bul, “Barlba janinji kuna kula kurdusyurri nanaba Jirusalim, baki jangayu manku mili jangkurr nanginkanyi yajinyi.” Nani ngayi ngakaja Bul yanybikanyi mili nurrungi Jirusalim.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index