Search form

Acts 25:25

25Ngala manku ngayi yalungi jangkurr Jumukuyngka, baki manku ngayi nangangi jangkurr Bulkanyi. Barriwa. Baki mankumanku ngaki ‘Marda miku nangkimi janyba, mikungangi nyuli yabimba balki yaji. Miku nyuliya kurdanba yingka. Miku nyuliya maninjakujba yaji.’ Marda miku ngayiyi jirrinyba yalunya kurdanbiji Bul. Baki ngana nyuli ngajaka Bulwanyi, ngayu manjiji Bul walkurrayngkurri mambukarri Sisayurri. Baki janga manjijba nangandurri Sisayurri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index