Search form

Acts 26:22

22Ngala yurrngumba nyuli yabimba kunyba yaji ngaki Kudwanyi. Lalanbayi ngana. Jala barri ngayu karrinja nayiba, karu ngayu bukambiju, walkurramuku mambukamuku, marda yingkamuku. Karu ngayu bukambiju nanamannga jangkurranyi Jisuskanyi. Karu ngayu nanamannga jangkurranyi. Musis, marda bukambiju jali yanyba jangkurr Kudkanyi, yanyba yali marda nanamannga jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index