Search form

Acts 26:23

23Yarrijba yali nanamannga jangkurranyi najana Kudkanyi. Yanybaka nanda jangkurr, ‘Kudanyu jayalu linjumba nanda jalija manjijba Kudwanyi. Linjumba jayalu, kurdanba jayalu, ngala wankijba janyulu mili. Lirrka janyulu wankijba. Janyulu wanka jungku waluwa. Barriwa. Janyulu karu yalunya, marrimba janyulu yalunya mardarda. Jumuku marda ngurranymuku marrimbaja mardarda nanangini jalija manjijba Kudwanyi.’ ” Barriwa. Nani yanybayi Bul mambukanyi Yakribakanyi marda yingkamukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index