Search form

Acts 26:31

31Jilajba yali danbiyurri baki yanyba yalungki. Nayi yalungki yanyba, “Kijijba yali nayinda Bul, ngala miku nyuliya yabimba kiji. Marda miku nangkimi janyba, jungunkanyi balkina yuwana. Marda miku ngambalimi jirrinyba yalunya kurdanbiji Bul. Marda miku nyulimi jungku brisinyina.” Nani yalungki yanyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index