Search form

Acts 26:4

4Ngana yali jingkijba bukambijunyi Jumukunyi. Jingkijba yalu, ngayu jungku kunybana yuwana yurrngumba. Ngala ngayi juka, jungku ngayi langki, ngakinyina yajina. Baku ngayi barlba kula Jirusalimyurri. Jungku ngayi nanaba kularra yurrngumba kajana kindilkurrinyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index