Search form

Acts 26:7

7Wankalanyi yanybayi Kud, janyulu manjijba yingka. Jungku janyulu walkurramirra mambuka bukambijuyngka Jumukuyngka. Yurrngumba kamambarra yukumba yali Jumuku nanankanyi mambukanyi. Yurrngumba yali yukumba nangangi. Jingkijba yali Kud, janyulu manjijba nanda, yanybangangi nyuli nanda jangkurr manjiykanyi yingka. Yalu yanyba mududu Kudkanyi bukambiju Jumuku. Yanyba yalu mududu yalibala marda mungana nanankanyi manjijba jalija Kudwanyi. Manjijba nyuli nanda mambuka Kudwanyi, baki janyba nangki. Ngala nyuli wankamba mili nanda Kudwanyi. Mankukiyi ngaki jangkurr, mambuka Yakriba. Yanyba yali ngaki, ngayu jungku balkina yuwana, kuyungangi ngayu nanda jangkurr wankiykanyi mili.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index