Search form

Acts 27:12

12Kudukudu nganinymuku wayana, yaliyanyi barlba nanamunanyi yajinanyi. Miku nanda yaji kunyba wayanyi wurarawala, jala warrmbayi yunkurr kudanyu. Yaliyanyi jilajba bayungu yingkarri yajiyurri nananyina waliyanguna Krid. Niji nanankanyi yingkanyi yajinyi Binis. Ngarrka yaji nanaba, kunyba yaji wayanyi jala warrmba yunkurr langina, marda kulani. Kudukudu waya yalili jungku nanaba ngarrkana yajina yurrngumba wurarawala.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index