Search form

Acts 27:21

21Jungku yali yurrngumba. Miku yaliya jarrba mama. Baki karrinjayi Bul waluwa yalundu. Yanyba nyuli yalunya, “Narri. Yuku narriyanyi kuyu ngaki jangkurr wabula. Marda miku nurriyanyi barlba walkurrananyi waliyangunanyi Kridnanyi. Jaliyanyi ngambala wambu jungku nanaba waliyanguna, yukukiyanyi jungku nanda yaji wayana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index