Search form

Acts 27:34

34Ngayu karungka narrinya kudanyu janarri jarrba mama. Miku narriyi jungku wanka, jaliyi miku narri jarrba yaji. Marda narrimi jarrba yaji, baki janarri jungku ngirukayudi mankanyiyudi. Lalanba janyulu narrinya bukambiju Kudwanyi. Mikuwali narrinya linjumba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index