Search form

Acts 27:5

5Birlbidamba nurri bayungu burrandijba, kulaya waliyanguna baki langkiya nananyina walkurranyina yajina Silisiya. Baki kangandijba nurri kulaya yingkana yajina Bambiliya. Baku barri wanbiya nurri barrawuyabarrawuyana niji Mayira. Nanda yaji Mayira, nananyina walkurranyina yajina, niji Lisiya. Walajba nurri wayananyi nanaba baki jungku nurri barrawuyabarrawuyana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index