Search form

Acts 27:6

6Jungku nurri, ngala mambuka ngarrkadabawarrayngka kujba nyuli yingkanyi wayanyi jilaykanyi mili bayungu. Jungkuyi nanaba yingka nganinyi, nangangi yaji kularrinybana kanjana juju. Niji nangangi yaji Yalisandiya. Badajba nyuli kulani nanganginyina walkurranyina wayana. Nanda waya nanganginmirra. Karu nyuli mambuka, janyulu kuyu nurrunya bayungu Yidaliyurri nanganginyina wayana. Baki ngankijba nurri wayana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index