Search form

Acts 28:13

13Baki barlba nurri mili langki wayana. Wanbiya nurri barrawuyabarrawuyana langkurrinybana waliyangunanyi, niji Rikiyum, nananyina walkurranyina yajina Yidali. Munganawa warrmbayi yunkurr kulani. Dulu nurri jilajba mili langki juju, jululumbangangi bayngkani yunkurrwanyi. Baku barri kujarra kambana, wanbiya nurri yingkana barrawuyabarrawuyana, niji Budiyuli. Walajba nurri wayananyi nanaba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index