Search form

Acts 28:18

18Ngajaka ngani jangkurranyi yingkawanyi mambukawanyi kubaminkanyi Rumkanyi. Ngajaka ngani jangkurranyi, baki manku nyuli ngaki jangkurr. Yanyba nyuli, “Miku nyuliya yabimba balki yaji yuwanyi Rumkanyi. Miku ngayiyi jirrinyba yalunya, yalu kurdanbiji Bul. Miku nyuliyi jungku balkina yuwana. Miku.” Baki nyuli yanyba janyulu muningka manjijba ngana ngakinkurri barndarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index