Search form

Acts 28:20

20Jali nurru wanbiya nayiba Rum, ngayi ngajaka narrinya jilaji ngakindurri. Karu ngayiyanyi narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Ngambala Jumuku, yukumba ngambala nangangi Krayiskanyi. Yali yukumba nangangi marda, wankalamuku. Wankala barri yanybayi Kud, janyulu manjijba Krayis. Kuyu ngayi nanda jangkurr Jisuskanyi. Nyulu nanda Krayis. Kijijba ngananjali nanginjudi kijbakijbayudi, kuyungangi ngayu nayinda jangkurr, nanda Jisus, nyulu Krayis.” Barriwa. Nani yanybayi Bul yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index