Search form

Acts 28:27

27Yali jardibirri Jumuku. Yurlwa yali ngakinkanyi jangkurranyi. Nayi yali makaba yalungi kuwarda. Nayi yali makaba yalungi yami. Baki miku yaliyi manku ngaki jangkurr. Miku yaliya najba nanda jala ngayu yabimba. Jungkungangi yali nani, baki miku yaliyi jingkijba ngaki yaji. Ngala, jaliyi yalu jingkijba ngaki yaji, jaliyi yalu kuyu ngaki jangkurr, baki jangayu manjamanjamba yalungi balki yaji. Janyba jangayu yalungi balki yaji kurdulunanyi.’ ” Nani nyuli yarrijba jangkurr najana, nanangini wankalawanyi. Yarrijba nyuli nanda jangkurr jali karu Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi.” Barriwa. Nani yanybayi Bul yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index