Search form

Acts 28:28

28Baki mili yanybayi Bul yalungi Jumukuyngka. Nayi nyuli yanyba, “Karu ngayu narrinya, nyuli manjijba ngana yalunburri ngurranyimukuyngkurri. Jangayu karu yalunya ngurranyimuku nanginkanyi jangkurranyi, baki jayalu manku ngaki jangkurr ngurranyimukunyi. Jayalu kuyu ngaki jangkurr.” Nani yanybayi Bul yalungi malbumalbu, yidamba jali Bul nanganginyina barndana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index