Search form

Acts 3:12

12Baki najba nyuli muran bundu Bidawanyi. Najba nyuli muran, baki yanybayi yalungi, “Narri Jumuku, wanyingkanyi narri manmala. Wanyingkanyi narri ningkijba nurrunya kudanyu. Wanyingkanyi narringka mankumanku. Mankumanku narringka nanginkanyi kuna, ‘Yiningki kunymambayi nganinyi nanginkujarranyi, ngirukangangi bula. Yiningki ngiruka bula kunymambiji yaji, yanybangangi bulili Kudkanyi, brijbangangi bulili Kudkanyi.’ Marda miku narringkimi mankumanku nani. Ngala kunymamba ngali nanda nganinyi Jisusngangi. Jisus, nyulu ngiruka kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index