Search form

Acts 3:13

13Nanda Jisus, nyulu jungku wakiwarr Kudkanyi. Wakingka nyulu Kudkanyi. Yarrijba nyuli Jisus walkurra mambuka Kudwanyi. Kud, nyulu Kud bukambijuyngka. Nyulu Kud yalungi wankalanyi, Yabrayamkanyi, Yayisakanyi, marda Jakubkanyi. Nyulu Kud bukambijuyngka, wankalanyi marda ngambalangi barri nanijba. Ngala narri, marrimba narri nanda Jisus. Wudumba narri Jisus mambukamukuyngka jurjkanyi, yali kurdanbiji. Miku nyuliyala nulijba kurdanbikanyi Jisus nanangini mambukawanyi kabaminkanyi, niji Bilad. Nanangini Biladwanyi nyuliyanyi manjijba Jisus brisinanyi, jungku janyulu muningka, ngala miku. Nyuli wajba Jisuskanyi narrinya. Wajbayi Biladwanyi narrinya Jisuskanyi langandaji narri kurndana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index