Search form

Acts 3:2

2Nanda jurj, walkurra bardawa nanaba jurjkanyi. Yalili karu nanda bardawa ‘Kunyba.’ Jungku nyuli nganinyi nanaba bardawana. Mikuwali jilajba nangangi nukami. Balki nangangi nukami bayakardanji. Yurrngumba yalili mula nanda nganinyi yingkamukunyi nanankurri bardawarri. Mikuwali jila nyuluma. Jungka nyulili nanaba wujuju, bakili nyulu yililikajba yingkamuku dungalanyi, jali yalu jilajba jurjyurri. Nani wudumba nyulili dungala mamanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index