Search form

Acts 3:22

22Wabula juju yanybayi nanda wankalanyi Musis, nyuli yanyba, ‘Manjijbaja Kudwanyi yingka, nanda jalija yanyba jangkurr Kudkanyi. Manjijba janyulu yingka, yanyba jalija jangkurr Kudkanyi. Janyulu mungkiji narringi, yaji nangangi Yisrayil. Nyulu barrinani ngayu, yaji ngaki Yisrayil marda. Marda narrimi manku nangangi jangkurr. Marda narrimi manku kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index