Search form

Acts 3:23

23Mankukiyi narri kudanyu nanda jalija manjijba Kudwanyi. Marda narrimi manku nanda jalija nyulu yanyba. Jaliyi narri yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi, baki yanybaja Kud, janarringka janyba. Miku janarri wankijba mili.’ Nani yanybayi wankalanyi Musis. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index