Search form

Acts 3:25

25Nanamuku wankalanyi, yali mungkiji narringi. Yaji yalungi Yisrayil, barrinani narri, yaji narringi Yisrayil marda. Nanda jangkurr Kudkanyi, jali yanyba wankalanyi, marda yaliyanyi manku nanda jangkurr. Marda yaliyanyi manku yingkamukunyi wankalamukunyi. Marda juju bayngkani murrkani, marda yaliyanyi manku yanybikurri. Nanda jangkurr yalungi jali jungku juju baku bayngkani murrkani. Marda nanda jangkurr narringi, marda narrimi manku nanda jangkurr nanijba. Yanybayi Kud Yabrayamkanyi wankalanyi. Nayinda nyuli yanyba barri, ‘Karu ngayu duja jangkurr. Juju bayngkani murrkani janyulu jungku mungkiji nganyi. Janinji barrinani wankalanyi buwakanya nangangi. Wabulinyi ninji nangangi wulukanja. Janyulu jungku juju bayngkani. Nganinymuku baki jibarrimuku, jayalu maruka muwa jalija ngayu manjijba nanda juju bayngkani. Kajamuku nganinyi baki jibarri jayalu maruka muwa, yabimbangangi janyulu kunyba yaji ngiruka. Maruka jayalu.’ Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index