Search form

Acts 4:10

10Marda narrimi jingkijba, baki bukambiju jali jungku nanginyina yajina Yisrayil. Marda narrimi jingkijba, kunymambayi nganinyi Jisus Krayiswanyi. Nanangini Jisus Krayiswanyi, kunymamba nyuli nanda nganinyi. Nanda Jisus Krayis, nangangi yaji Nasarid, nyulu ngiruka kunymambikanyi. Ngala narri kurdanba Jisus, langandaba narri kurndana. Langandaba narri nanda Jisus, ngala wankambayi Jisus mili Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index