Search form

Acts 4:12

12Kudwanyi nyuli karu Jisus, nyulu janybiji balki yaji nganinyinanyi. Ngawamba Jisuswanyi nyuluma janybaja balki yaji. Yuku janybaka balki Jisuswanyi, yuku nyulu marrimba yalunya mardarda, nganinymuku, jibarrimuku, baki jayalu jungku kunyba Kudkanyi. Miku nyuliyanyi karu yingka janybiji balki Kudwanyi. Miku yingka jala nayiba jungku, baki miku yingka jala yingkana yajina. Ngawamba Jisuswanyi, yuku nyulu marrimba yalunya mardarda, nyuluma.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index