Search form

Acts 4:2

2Yurlwa yali nanamuku mambukamuku. Ngarrangarra yali muwa bulangi, Bidanyi marda Junkanyi, milidimbangangi buli nanamuku walkurranyina jurjina. Milidimbangangi buli yalunya. Yanyba buli nayinda jangkurr, “Janyba nangki Jisus, baki wankambayi mili nanda Jisus Kudwanyi. Nani wankambaja yingkamuku Kudwanyi. Janyba jayalungka yingkamuku, baki janyulu wankamba yalunya mili Kudwanyi.” Nani buli milidimba yalunya, baki mambukamuku nanaba yali ngarrangarra muwa bulangi Bidanyi baki Junkanyi nanankanyi jangkurranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index