Search form

Acts 4:21

21Ngirrwa yali bulangi mambukamuku. Mili yali jirrinyba bulanya miku karunki yingkamuku Jisuskanyi. Mili yali jirrinyba bulanya kudanyu, baki yali karu bulanya barlkanyi. Yali manjijba bulanya jurjnanyi. Miku yaliyanyi linjumba bulanya, wakingangi buli Kudkanyi. Baki yanybayi bukambiju Kudkanyi, kunymambangangi nyuli nganinyi Kudwanyi. Yanyba yali kunybanyi jangkurranyi Kudkanyi. Mirnarrijba yali muwa nanankanyi nganiyngkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index