Search form

Acts 4:29

29Mambuka, mankukiyi nurrunya jala nurru yanyba mududu nganyi. Nanamukunyi mambukawanyi, yali jirrinyba bulanya, jirrinyba yali bulanya Bida marda Jun, miku buliyi karu yingkamuku Jisuskanyi. Ngajaka nurru ninya. Ngajaka nurru ninya, janinji yabimbiji nurrunya ngiruka. Janinji yabimba ngiruka, baki janurru mili karu yalunya Jisuskanyi. Jungku nurru malumba, wakinki nganyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index