Search form

Acts 4:33-35

33-35Nanamuku manjijba jali Jisuswanyi, yali karu kajamuku Jisuskanyi. Yanyba yali Jisuskanyi janybikanyi nangka, baki wankiykanyi mili. Yanyba yali ngiruka. Yabimbayi Kudwanyi kunyba yaji yalungi, maruka jali muwa nangangi. Kaja mama yalungi, kaja jumbala. Kudiyawanyi nanamukunyi, yali wajba yiningki jambanyi, yiningki barrawunyi. Wudumba yali dungala nanankanyi yajinyi. Jalili yalu wudumba nanda dungala, wajba yalili dungalanyi nanamuku jali manjijba Jisuswanyi. Baki nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi, yalili wajba nganinyi kudiyanyi dungalanyi, jali mikuyaji dungalanyi nangandu. Barriwa. 36Yingka nganinyi nanaba, niji nangangi Jusib, nangangi yaji Sayibris. Wabula juju nanda wankalanyi, niji nangangi Libayi, nyuli barrinani wankalanyi buwakanya nangangi Jusibkanyi. Wabulinyi nyuli nangangi wulukanja. Nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, yali nijarrijba nanda Jusib. Yingka niji Barabas. Nanda niji Barabas, Ju yanyi barrinani jangkurr, ‘mirnarrijba jayalu muwa nangangi.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index