Search form

Acts 4:36

36Yingka nganinyi nanaba, niji nangangi Jusib, nangangi yaji Sayibris. Wabula juju nanda wankalanyi, niji nangangi Libayi, nyuli barrinani wankalanyi buwakanya nangangi Jusibkanyi. Wabulinyi nyuli nangangi wulukanja. Nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, yali nijarrijba nanda Jusib. Yingka niji Barabas. Nanda niji Barabas, Ju yanyi barrinani jangkurr, ‘mirnarrijba jayalu muwa nangangi.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index