Search form

Acts 5:17

Wudumba Yali Nanamuku Jali Manjijba Jisuswanyi

17Baki yali nguwajba kandimukuyngka, walkurra mambuka jurjkanyi. Nguwajba yali, walkurra mambuka baki yingkamuku Sajusi. Nguwajba yali nanamukuyngka jali manjijba Jisuswanyi. Mankumanku yalungki nanamukuyngka kandimukuyngka. Mankumanku yalungki nayi. “Nanamuku jala kunymamba kajamuku, jayalu jungku walkurra mambukamuku, ngala ngambala walkurra mambukamuku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index