Search form

Acts 5:21

21Ngayangayijba yali jangkurranyi Yanjilkanyi. Kambalingijba yaji yali jilajba walkurrayngkurri jurjyurri. Ngankijba yali kalawunyi, baki milidimba yalunjali jala jungkuyi nanaba kalawunyi. Barriwa.

Ngala yalibala barri walkurra mambuka jurjkanyi, baki kandimuku nangangi mambukanyi jungku yali malumba. Jirrinyba yali malbumalbu kunsilkanyi jilaji malumba yalundurri. Jali yalu wanbiya, yanyba yalungki nanamukuyngka jali manjijba Jisuswanyi. Baki manjijba yali kudiya mambukamuku yilarranyi brisinyurri wudumbiji nanamuku Jisuskanyi. Karu yalunjali mambukamukunyi kunsilkanyi, kuyunki nanamuku kunsilyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index