Search form

Acts 5:25

25Baki wanbiyayi yingka nganinyi nanaba. Yanyba nyuli kunsilkanyi, “Manku narri. Nanamuku nganinymuku jali narri yarrijba brisinyina, yalu karrinjaka walkurranyina jurjnyina. Milidimba yalunjalu yingkamuku nanaba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index