Search form

Acts 5:26

26Jali yalu manku nanda jangkurr, jilajbayi mambuka yilarranyi, baki kudiya yilarrmuku nanganbu. Jilajba yali jurjyurri. Wudumba yali nanamuku Jisuskanyi. Wudumba yalunjali baki kuyuyi kunsilyurri. Miku yaliya linjumba yalunya yilarrwanyi. Kardarda yali kuyu nganinymuku kunsilyurri. Miku yaliya linjumba, janybawalingangi dungala muramukunyi. Janybawali dungala yalundurri yilarryurri muramukunyi. Kuyu yalunjali kardarda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index