Search form

Acts 5:28

28“Nurri jirrinyba narrinya kudanyu, miku janarri milidimba Jisuskanyi. Ngala narri yurlwa nurrungi. Bukambijunyi jala jungku Jirusalim, yali manku narringi jangkurr. Narri milidimba Jisuskanyi. Yanyba narri, nurri kurdanba nanda Jisus.” Nani nyuli yanyba yalungi walkurra mambuka jurjkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index