Search form

Acts 5:36

36Wabula nanda nganinyi, niji nangangi Dudas, jilajba nyuli Jirusalimyurri. Yanyba nangki, nyuli walkurra mambuka. Kudiyawanyi yali kuyu nangangi jangkurr. Nganinymukunyi, jibarrimukunyi kuyu yali nangangi jangkurr, 400-wanyi, baki yali jilajba nangandu. Ngala janyba nangki nanda Dudas, kurdanbayi yingkawanyi. Baki nanamuku jali kuyu nangangi jangkurr, jarrbalijba yali. Wijba yali yalunginkurri barndarri. Mudujba yali nangangi Dudaskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index