Search form

Acts 5:4

4Wabula nanda jamba nganyi. Jali ninji wajba yingka nanankanyi jambanyi, wudumba ninji dungala. Nganyi nanda dungala. Ngala ninji nulijbayi nurrungi, janurrungka mankumanku, wajba ninji nurrunya bukamba dungalanyi. Wanyingkanyi ninji yanyba, ‘Nayinda bukamba dungalanyi.’ Walalamba ninji Kudkanyi. Miku ninji walalamba bukambijuyngka nurrungi, ngala ninji walalamba Kudkanyi.” Nani yanybayi Bida. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index