Search form

Acts 5:5

5Mankuyi Yananayiswanyi nanda jangkurr Bidanyi. Yinarramba nyuli yirrba jambarri, janyba nangki nanda Yananayis. Marrala yali kudanyu, jali yalu manku Yananayis janyba nangki, balanjangangi Sayidinwanyi baki nyuli ngayangayijba Sayidinkanyi jangkurranyi. Marrala yali, ngirukangangi Kud kudanyu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index