Search form

Acts 5:8

8Ngajakayi jibarri Bidawanyi, “Wajbayi nurrunya dungalanyi nganyinyi nawinganjawanyi. Nanda dungala, bukamba barri kuna. Wajba nyuli bukamba dungalanyi kuna jali wudumba nyuli jambanyi.” Jananganjayi Bida jibarriwanyi, walalamba nyuli, “Yi, nanda bukamba dungala jali nyulu wajba narrinya.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index