Search form

Acts 6:1

Yarrijba Yali Kudiya Nganinyi Mambukamukuyngka

1Baku barri mili yali kuyu nangangi jangkurr Jisuskanyi, kajamukunyi. Ngala jakakajba yalungki, kudiya Jumuku jali yanyba Krik yanyi, baki kudiya Jumuku jali yanyba Ju yanyi. Jakakajba yalungki. Yali jali yanyba Krik yanyi, yanyba yali, “Kudukudu jibarrimuku miyajimuku ngamandu, mikuyaji yalungi dungalanyi. Nurrunginyi jibarrimukunyi miyajimukunyi jali yalu yanyba Krik yanyi, wudumba yali ngawamba bijal dungala, ngala narringinyi jibarrimukunyi jala yalu yanyba Ju yanyi, yalu wudumba kaja dungala.” Nani yalungki jakakajba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index