Search form

Acts 6:3

3Kandimuku. Yarrijba janarri nganinymuku jala jungkuka narrinbu. Yarrijba janarri 7-barri nganinymuku. Marda yalimi jingkijba yaji kudanyu. Mardakimi jungku yalundu nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Baki jayalu lalanba dungala. Jayalu wudumba dungala, baki jayalu wajba dungalanyi yalunya jala mikuyaji dungalanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index