Search form

Acts 7:14-15

14-15Baki manjijba nyuli nangangi buwanganjamuku Jusibwanyi. Manjijba nyuli yalunya langkurriji Kayinanyurri wudumbiji yalunya, buwakanya baki yingkamuku mungkijimuku. Karu nyuli yalunya kuyunki bukambiju Yijibyurri. Wijba yali langki, karu yali buwakanya Jakub, ‘Barlba jangambala Yijibyurri.’ Baki Jakub marda nangangi jandanyimuku, marda yingkamuku, yali jila Yijibyurri kularra. Kaja yali jilajba 75 barri. Baku barri kudiya kindilkurrinyi, janyba nangki nanda malbu Jakub. 16Jungku yali nanaba yurrngumba. Baki nangki janyba nanda malbu. Baku barri yurrngumba yalungki janyba jandanyi malbunyi. Wiykunumba yalunjali mankanyi langkurriji malburru. Wiykunumba yalunyi mankanyi Jijimyurri. Nanaba yalunjali makaba mankanyi. Makaba yalunyi mankanyi nananyina yajina jali wudumba Yabrayamwanyi makaykanyi mankanyi. Wudumba nyuli jamba ngurranyinanyi jali jungku Kayinan. Nanamuku ngurranyimuku yalungi wankalanyi buwakanya niji nangangi Yamurr. Wudumba nyuli jamba dungalanyi nanangini wankalawanyi Yabrayamwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index